51- Onat T: Çocuklarda Renal Hipertansiyon. Çocuk Nefrolojisi Semineri. 267-286, Sermet Matbaası, İstanbul 1972.

52- Ayataç O, Onat T: Toraks P.A. Grafisindeki Sağ alt Pulmoner Arter Çapının Normal ve Kongenital Kalb Anomalili Çocuklarda Mukayeseli Etüdü. İst. Tıp Fak. Der. 35: 400-420, 1972.
Diameter of the right pulmonary artery measured from the chest X-ray in normal children and in children with congenital heart disease

53- Onat T: Mikroskopun Gelişimi ve Filateli. Cerr. Tıp Fak. Der. 3: 125-130,1972.


54- Onat T: Prediction of Adult Height From Height Attained at Onset of Secondary Sexual Characteristics in Girls. Abstracts of Free Communication, İst. University, Ist. Med. Fac. 2nd Scientific Congress, 1973. p. 27

55- Onat T: Prediction of Adult Height of Girls from Skeletal Age. Summaries of Sci. IX. Meditterenean and Middle Eastern Padiatric Congress. 165-167, 1973.


56- Onat T: Türk Filatelisinde Tababet. Image Roche. 15: 1973.

57- Onat T, Ertem B: İstanbul Kız Çocuklarında Menarş Esnasında Fizik, Seksüel ve Kemik Gelişmesi ve Menarş Yaşının Fizik, Seksüel ve Kemik Gelişme Tempoları ve Sosyo-Ekonomik Seviye ile İlişkileri. Cerr. Tıp Fak. Der. 4: 392-415, 1973.
Age of menarche in Istanbul girls: Relationships to socio-economic level, height, weight, skeletal and sexual development


58- Onat A, Domaniç N, Onat T: Sick Sinus Syndrome in an Infant: Severe Disturbance of Impulse Formation and Conduction Involving the S-A Node and A-V Junctional Tissue. European Journal of Cardiology, 2: 79-83, 1974.

59- Onat T, Ertem B: Adolescent Female Height Velocity: Relationships to Body Measurements, Sexual and Skeletal Maturity. Human Biol. 46: 199-217, 1974.

60- Cenani A, Onat T, Hatemi S, Sarıaslan M, Emin V: Atrio-Digital Displazi (Holt-Oram Sendromu). İst. Çocuk Kl. Mecm. 10/4: 245-250, 1974.

61- Onat T, Ertem B: Istanbul Kız Çocuklarında Seksüel Gelişme: I. Pubik Pilosite Gelişimi ve Bunun Belirme Yaşının Vücut Ölçüleri, Kemik Yaşı, Menarş, Pubik Gelişme Süresi Ve Sosyo-Ekonomik Seviye ile İlişkileri. Cerr. Tıp Fak. Der. 5: 1-17, 1974.
Axillary hair development in Istanbul girls and the relationship of age of onset to physical measurements, skeletal age, age of menarche, duration of axillary hair development and to socio-economic level


62- Onat T, Ertem B: Istanbul Kız Çocuklarında Seksüel Gelişme: II. Göğüs Gelişimi ve Bunun Belirme Yaşının Vücut Ölçüleri, Kemik Yaşı, Menarş, Göğüs Gelişme Süresi ve Sosyo-Ekonomik Seviye ile İlişkileri. Cerr. Tıp Fak. Der. 5: 18-35, 1974.
Breast development in İstanbul girls and the relationship of age of onset to physical measurements, skeletal age, age of menarche, duration of breast development and to socio-economic level


63- Onat T, Ertem B: Istanbul Kız Çocuklarında Seksüel Gelişme: III. Aksiller Pilosite Gelişimi ve Bunun Belirme Yaşının Vücut Ölçüleri, Kemik Yaşı, Menarş, Aksiller Gelişme Süresi ve Sosyo-Ekonomik Seviye ile İlişkileri. Cerr. Tıp Fak. Der. 5: 36-50, 1974.
Axillary hair development in Ystanbul girls and the relationship of age of onset to physical measurements, skeletal age, age of menarche, duration of axillary hair development and to socio-economic level

64- Onat T: İstanbul Kızlarında Ergenlik Çağında Büyüme, Seksüel Gelişme ve Kemik Olgunlaşması ve Bunların Birbirleriyle İlişkileri. İstanbul Üniv. Cerr Tıp Fakültesi Yayınları Rektörlük No. 2094, Dekanlık No. 33, 254 sayfalık kitap 1975.

65- Onat T: Erişkin Boyuna Genetik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkileri. Cerr Tıp Fak. Der. 6: 58-65, 1975.

66- Onat T, Sarıaslan M: İstanbul Kız Çocuklarında Yıl İçindeki Boy Temposunun Varyasyonları ve Bunun Meteorolojik Değerlerle İlişkisi. Cerr. Tıp Fak. Der. 6: 191-202, 1975.
The variations in the yearly height velocity in Istanbul girls and its relationship to meteorological values

67- Onat T, Ahunbay G: Akut Romatizmal Ateş. İst. Çocuk Kl. Mecm. II: 1-27, 1975.

68- Onat T: Akut Romatizmal Ateşte Patogenez. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 5: 36-41, 1975.

69- Onat T: Prediction of Adult Height of Girls Based on the Percentage of Adult Height at Onset of Secondary Sexual Characteristics At Chronological Age and Skeletal Age. Human Biol. 47: 117-130, 1975.

70- Onat T: Abstracts of the 14th Annual General Meeting of the Association of European Pediatric Cardiologists. Cerr Tıp Fak. İstanbul 1976 (52 sayfalık kitap).

71- Onat T: Avrupa Çocuk Kardiyologları Birliği 14'üncü Kongresi. Tebliğ Özetleri. Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesi. İstanbul, 1976. (52 sayfalık kitap)

72- Tümay S B, Cenani A, Bilger M, Onat T: Pediyatrik Genetik. Sermet Matbaası, İstanbul, 1976 (430 sayfalık kitap)


73- Onat T, Ayataç O: Cardiac Findings in Children with Progressive Muscular Dystrophy (Özet) 14th Annual General Meeting of the assoc. European Paediatric Cardiologists. 3, 1976

74- Onat T, Ayataç O: Çocukluk Çağında Progresif Musküler Distrofide Kalb Musabiyeti (Özet). Avrupa Çocuk Kardiyologları Birliği 14. Kongresi, Tebliğ Özetleri, 3, Matematik Araştırma Enst. Baskı Atölyesi. İst. 1976.

75- Onat T, Kural B, Ahunbay, G, Arısoy N: Cardio-vascular Findings in Acute Glomerulonephritis (Özet). 14th Annual General Meeting of the Aassociation of European Paediatric Cardiologists, 1976.

76- Onat T, Kural B, Ahunbay, G, Arısoy N: Akut Glomerulonefritte Kardiyo-vasküler Bulgular (Özet). Avrupa Çocuk Kardiyologları Birliği 14. Kongresi, Tebliğ Özetleri, 24, Matematik Araştırma Enst. Baskı Atölyesi. İst. 1976.

77- Tümay S B, Bilger M, Cenani A, Onat T: XIV. Türk Pediyatri Kongresi Tebliğler Kitabı. Sermet Matbaası (498 sayfalık kitap), İstanbul 1976.

78- Onat T: Erişkin Boyuna Genetik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkileri (özet). XIV. Türk Ped. Kongresi "Tebliğler" 208, Sermet Matbaası, İstanbul 1976.


79- Onat T, Sarıaslan M: İstanbul Kız Çocuklarında yıl İçindeki boy Temposunun Varyasyonları ve Bunun Meteorolojik Değerlerle İlişkisi (özet). XIV. Türk Ped. Kongresi "Tebliğler" 209, Sermet Matbaası, İstanbul, 1976.

80- Onat T: The Influence of Genetic and Environmental Factors on the Female Adult Height. Abstracts Symposium on Human Biology "Growth and Development, Physique" Humanbiologia Budapestinensis IV. p. 45, 1976.

81- Onat T, Numan-Cebeci E: Sesamoid Bones of the Hand: Relationships to Growth, Skeletal and Sexual Development in Girls. Human Biology, 48: 659-676, 1976.

82- Onat T: The Influence of Genetic and Environmental Factors on the Female Adult Height. Growth and Development, Physique Sympos. Biol Hung. 20, 1977, Budapest. p. 43-48.

83- Onat T, Ahunbay G, Arısoy N: Romatizmal Ateşte İmmunglobulinlerin Dağılımı ve Bunlara Kortikosteroid'lerin Etkisi. İst. Çocuk Kl. Mecm. 12/4: 256-265, 1976.

84- Arısoy N, Onat T, Sarıaslan M, Ahunbay G: Ventriküler Septum Defekti olan bir Myositis Ossificans Progressiva Vak'ası. İst. Çocuk Kl. Der. 13/1: 37-47, 1977.

85- Onat T, Ahunbay G, Arısoy N: Akut Romatizmal Ateşte SGOT ve SGPT Enzimlerinin Kalb Musabiyeti Yönünden Değeri. İst. Çocuk Kl. Der. 13/2: 82-90, 1977.
The significance of SGOT and SGPT enzymes in respect to cardia involvement in acute rheumatic fever

86- Onat T, Ayataç O: Cardiac Findings in Children with Progressive Muscular Dystrophy. European Journal of Cardiology. 5/3: 283, 1977.


87- Onat T, Kural B, Ahunbay G, Arısoy N: Cardiovascular Findings in Acute Glomerolnephritis (AGN). European Journal of Cardiology. 5/3: 293, 1977.

see for the English summary publication number 92.

88- Onat T, Arısoy N, Eskinazis N: Homozygot Betahiper-lipoproteinemi (Özet). Sayfa 11, I. Ulusal Kardioloji Kongresi, Serbest Bildiri Özetleri, Bilgehan Matbaası, Bornova 1978.

89- Onat T: Yenidoğanın Kalb Hastalıklarında Teşhis Güçlükleri. "Perinatoloji". XVI. Türk Ped. Kong. 1: 23-26, Işık Matbaacılık, İstanbul-1978.

90- Onat T, Kaptagel-Ilal G, Enbiyaoğlu G, Mahmutoğlu M, Uçtum N: The Relationship Between Somatic Growth and Psychological Development in Turkish Adolescents. Psychother. Psychosom. 32: 313-321, 1979.


91- Onat T, Kaptagel-Ilal G, Enbiyaoğlu G, Mahmutoğlu M, Uçtum N: Ergenlikdeki Somatik Büyüme ve Olgunlaşmanın Psikolojik Gelişmeye Etkisi XVIII. Türk Pediyatri Kongresi. Türk Çocuğunun Sağlık Sorunları 211-228. Özdem Kardeşler Matbaası. 1979.
for English summary see publication no.90.

92- Onat T, Kural B, Ahunbay G, Yafet D: Post-streptokoksik Akutglomerulonefritte Klinik ve Laburatuvar Bulgularının Seyri. İst. Çocuk Kl. Der. 13: 144-170, 1977 (1979'da basıldı)
The course of clinical and laboratory findings in post-streptococcic acute glomrulonephritis


93- Onat T, Kural B, Ahunbay G, Yafet D: Post-Streptokoksik Akut Glomerulonefritte Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Seyri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 22/4: 258-280,1979.


94- Onat T, Arısoy N, Eskinazis N: Ailevi Hiperbetalipoproteinemi Tip II: Çocukluk Çağında Koroner Yetersizlik ve Aort Stenozu Gösteren Homozigot şekli. Cerr. Tıp Fak. Der. 10: 60-68, 1979.
Familial hyperbetalipoproteinemia Type II: Pediatric homozygote patient with coronary insufficiency and aortic stenosis


95- Arısoy N, Onat T, Aktan K, Tüzüner N: Aorto-Pulmoner Fenestrasyon. XVII. Türk Pediyatri Kongresi. 79-88, Sermet Matbaası, İstanbul 1979.


96- Onat T, Arısoy N, Yılmaz O: Anevrizmatik Pulmoner Venlerin Sağ Superior Vena Cava'ya Dönüşü ve Bölgede Darlık. Cerr. Tıp Fak. Der. 10/3: 156-171, 1979.


97- Onat T, Arısoy N, Yılmaz O: Pulmoner Venlerın sağ Superior Vena Cava'ya Total Transpozisyonu ve bu Bölgede Darlık. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Sayfa 37, 1979 (1980'de basıldı)

98- Onat T: Türk Çocuklarında Seksüel Gelişme. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi. 16: 55-59, 1980.


99- Arısoy N, Onat T, Ezer G, Ulukutlu L, Boyacıoğlu Y, Sever L: Bir Kronik Granülomatoz Hastalık Olgusu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 12: 70-77, 1981.

100- Ahunbay G, Hatemi N, Onat T, Çakır E, Haktan M: Protein-Kalori Malnütrisyonunda Synacthen'den Önce ve Sonra Plasma Kortizol Seviyeleri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 12/3: 449-458,1981.
Plasma cortisol levels before and after synacthen in protein-caloric malnutrition

Sayfa