*** Özetler için Tıklayınız *** Click for Summaries

1- Rossi E, Onat T: Beziehungen Zwischen den Elektrokardiogra-phischen Veraenderungen der Rechtshypertrophie und den Druckverhaeltnissen im Recthen Ventrikel bei Kongenitalen Vitien im Kindesalter. Helv. Paed. Acta II: 455-482, 1956.
Correlation between right ventricular pressure and ECG in children

2- Onat T: Beziehungen Zwischen den Elektrokardiographischen Veraenderungen der Rechtshypertrophie und den Druckverhaeltnissen im Recthen Ventrikel. Inaug.Diss. Med.Fak.Univ. Zürich, Benno Schwabe U. Co. Verlag, Basel, 1957.

3- Onat T: Die Volumenblastung des Rechten Ventrikels. Röntgeno-logische, Phonokardiographische und Elektrokardiographische Korrelationsstudie. Cardiologia. 39: 191-218, 1961.

Volumeoverloading of the right ventricle: radiologic, phonocardiographic and ECG study

4- Onat T, Künzler R, Schad N: Die Beziehungen zwischen Elektrokardiogramm und Herzumformung bei pathologischer Haemodynamik. Cardiologia. 41: 259-283, 1962.
The relationship between ECG and rotation of the heart in pathologic hemodynamics


5- Tümay S B, Bilger M, Aykan T B, Onat T, Hatemi N: Abdominal Situs Inversus Associated with a Rare Congenital Heart Disease and Levocardia. New Ist. Contrib. to Clinic Sci. 5: 133-149, Istanbul, 1962.


6- Schad N, Künzler R und Onat T: Differentialdiagnose Kongenitaler Herzfehler. Synopsis von Röntgenbild Elektrokardiogramm und Phonokardiogramm. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1963. 450 Sayfalık Kitap.

7- Onat T: Çocukluk Çağında Romatizmal Karditin Teşhisi. III. Türk Ped. Kurumu Semineri. 3: 23-30, Çelikcilt Basımevi İstanbul, 1964.

8- Onat T: Radyolojik Kemik Yaşı Tayini Sureti İle Çocuklarda Erişkin Boyunun Öngörülmesi. Tedavi ve Klinik. 2: 27-31, 1965.

9- Onat T, İlter Ö: Hunter Tipi Dysostosis Multiplex (Gargoylism) ve Mucopolysaccharidosis'ler Arasındaki Yeri. İstanbul Çocuk Kl. Mecm. 1/1: 67-86, 1965.

10- Onat T: Siyanozlu Kongenital Kardiyopatilerin Gruplandırılması. İst. Çocuk Kl. Mecm. 1/2: 25-26, 1965.

11- Onat T: Elektrokardiogramda Çocuklarda Sağ Ventrikül Hipertrofisi Teşhisi ve Kriterleri. İstanbul Çocuk Kliniği. 1/2: 27-30, 1965.

12- Onat T: Akciğer Vaskülaritesi Artmış ve Kombine Ventrikül Hipertrofili Siyanozlu Kongenital Kalb Anomalilerinin Klinik Teşhisi (Truncus Arteriosus Communis, Büyük Damarların Transpozisyonu, Taussig-Bing, A-V-Kanal ve Tek Ventrikül) İstanbul Çocuk Kl. Mecm. 1/2: 79-86, 1965.

13- Onat T: Trikuspit Atrezisi ve Pulmoner Atrezi Tip I Anomalilerinin Kliniği. İstanbul Çocuk Kl. Mecm. 1/2: 87-91, 1965.


14- Onat T: Vena Cava'nın Sol Atriuma Dökülmesi. İstanbul Çocuk Kl. Mecm. 1/2: 92-94, 1965.

15- Schad N, Künzler R und Onat T: Diagnostico Diferencial de las Cardiopatias Congenitas. Editorial Labor S.A., Barcelona 1965.

16- Onat A, Onat T: Fallot Tetrolojisinin Ağırlık Derecesi İle Elektrokardiogram Arasındaki Korelasyon Etüdü. Çocuk Sağ. ve Hast. Der. 9: 164-180, 1966.The Correlation between severity of Fallot’s Tetralogy and the Electrocardiogram


17- Onat A, Onat T: The Electrocardiographic Pattern of left Ventricular Underloading. New İst. Contr. to Clin. Sci. 8: 209-231, 1966.

18- Onat A, Onat T: Severity of Fallot's Tetralogy and its Relationship to Electrocardiographic Observations. Turkish J. Pediatrics. 8: 65-78, 1966.
For the English summary click number 16.

19- Schad N, Künzler R und Onat T: Differential Diagnosis of Congenital Heart Disease. Grune Stratton, New York-London, 1966.

20- Onat T, Tezel G, Bilger M, Tümay S B: Çocuklarda Akut Glomerulonefritte Kardiovasküler Bulgular. VI. Türk Pediyatri Semineri. 6: 379-392, Çelikcilt Matbaası, İstanbul 1967.

21- Schad N, Künzler R und Onat T: Diagnosi Differenziale Delle Cardiopatie Congenite. Quadri Sinottici Radiologici, Elettro-E


22- Onat T, Tümay S B, Cantez T: Supravalvüler Aort ve Pulmoner Stenozu, Zeka Geriliği, Boy Kısalığı ve Tipik Facies Sendromu. VI. Türk Ped. Semineri, 6: 393-407, Çelikcilt Matbaası, Istanbul 1967

23- Onat T: Post-Ekstrasistolik Atımlardaki Ventrikül Basınç Eğrilerinin, Pulmoner Stenozlarda Ventrikül Septal Defektinin Bulunup Bulunmaması Hakkındaki Ayırıcı Değeri. İst. Çocuk Kli. Mecm. 4/1-2: 80-81, 1968.

24- Onat T, Ertem B: İstanbul Kız Çocuklarında Püberte Başlangıcından Sonra Büyüme ve Gelişmenin Kemik Gelişmesi İle İlgisi. Cerr. Tıp Fak. Bülteni, Vol 2/2: 251-265, 1968.

25- Onat T: Ventricular Pressure Curves in Post-Extrasystolic Beats and Their Significance in the Differentiation of the Intactness of the Ventricular Septum in Cases with Pulmonary Stenosis. Proceedings of the V th European Congress of Cardiology. 4: 57-74, 1968.

26- Gürgen T, İnsel A, Onat T: Kongenital Hipertrofik Pilor Stenozları. Cerr. Tıp Fak. Bülteni. 2: 203-209, 1968.


27- Onat T, Cantez T: Yenidoğanda Acil Kardiyak Durumlar. İst. Çocuk Kl. Mecm. 5: 1-10, 1969.


28- Onat T, Zeren E: Coarctation of the Abdominal Aorta: Review of 91 Cases. Cardiologia, 54: 140-157, 1969.

29- Ulukutlu L, Tezel G, Onat T: Catalase Activity, Serum Iron and Copper Levels in Congenital Cyanotic Heart Anomalies. Proceeding of the Vth Congress of the Asian and Pacific Society of Hematology, p. 235, 1969.


30- Onat T, Ayataç O: Cardiac Findings in Progressive Muscular Dystrophy. Med. Bull. İstanbul, 2: 93-103, 1969.


31- Onat T, Ayataç O: Progressif Musküler Distrofide Kardiyak Bulgular. Türkiye Tıp Akademisi XX. Milli Türk Tıp Kongresi. 311-320, Çelikcilt Matbaası, İstanbul 1969.

32- Onat T, Tümay S B, Bilger M, Ayataç O: Supsepsis Allergica Wissler. İst. Çocuk Kl. Mecm. 4: 9-18, 1969.

33- Onat T, Zeren E: Çocukluk Çağındaki Renal Arter Stenozları. Cerr. Tıp Fak. Bülteni, 3: 158-173, 1969.
Renal artery stenoses in childhood

34- Onat A, Onat T: Sol Ventrikül Yük Azalması Örneğinin Değerlendirilmesi. Türk Tıp Cemiyeti, 35: 50-61, 1970.

35- Onat A, Onat T: The Electrocardiographic Pattern of left Ventricular Underloading. Arch. Turk. Soc. Cardiology, 3: 281-292, 1970.

For the English summary see no.17

36- Onat T: Pulmoner Stenozlarda Ventrikül Basınç Eğrilerinin Değerlendirilmesi. Türk Kardiyoloji Cemiyeti Arşivi, 2: 59-71, 1970.
The evaluation of ventricular pressure curves in pulmonary stenosis

37- Onat T, Zeren E, Tümay S B: Abdominal Aort Darlığı. Türk Kardiyoloji Cemiyeti Arşivi. 2: 87-106, 1970.

38- Onat T, Ayataç O: Progressif Musküler Distrofide Kardiyak Bulgular. Türk Kardiyoloji Cemiyeti Arşivi. 2: 145-154, 1970.

39- Onat T, Ezer G, Bilger M, Tümay S B: Cardio-Pulmonary Findings in Children with Acute Glomerulonephritis. Arch. Turk. Soc. Cardiology, 3: 233-247, 1970.


40- Onat T, Tümay M T: The Influence of the Respiratory Phase on Cardiothoracic Ratio (CTR) in Children. Cardiovascular Research, Brit. Med. Ass. (VI World Congress of Cardiology) 241, London l970.

41- Onat T: Influence of the Respiratory Cycle on the Configuration of the Heart and Vessels in the Chest X-Rays of Children. Cardiology, 55: 281-301, 1970.

42- Onat T, Ayataç O, Saka C, Tümay S B, Tümay M T: Çocuklarda Toraks Grafisindeki Kardiovasküler Ölçülerin Yaş, Boy, Kilo ve Vücut Alanı ile İlişkileri. İst. Tıp Fak. Mec. 33: 384-401, 1970.

43- Onat T, Ayataç O, Tümay S B, Saka C, Tümay M T: Çocuklarda Toraks Grafisindeki Kardiovasküler Ölçüler ve Kalb Konfigürasyonunda Cinsiyet Farkları. İst. Tıp Fak. Mec. 33: 601-614, 1970.

44- Onat T, Bilger M, Tümay S B, Özker G: Friedreich Ataksisi. İst. Çocuk Kliniği. 6: 55-63, 1970.

45- Onat T, Saka C, Tuzlacı M: Ellis-Van Creveld Sendromu'nun Radyolojik Özellikleri. Cerr. Tıp Fak. Der. 2: 56-65, 1971.

46- Akgün T, Onat T: Serum Potasyum Seviyesinin Elektrokardiograma Etkisi. Cerr. Tıp Fak. Der. 2: 138-157, 1971.

Effect of serum potassium level on the electrocardiogram


47- Onat T, Ayataç O, Kazancıgil A: Pectoralis Majör Adalesi Eksikliği ve İpsilateral Göğüs Hipoplazisi. Haseki Tıp Bülteni. 9: 91-98, 1971.
Absence of major pectoral muscle and ypsilateral breast hypoplasia

48- Onat T, Ezer G, Tahsinoğlu M: The Ellis-Van Creveld Syndrome. Report of two Patients with Single Atrium and Review of 113 Cases. New Istanbul Contrib. Clin. Sci. 10: 9-31, 1971.

49- Onat T, Ertem B: Kız Çocuklarında Pübertedeki en Hızlı Büyüme Yaşının, Sekonder Seksüel Belirtilerinin Başlama Yaşları, Menarş Yaşı, Kemik Yaşı ve Vücut Ölçüleri İle İlişkileri. Tübitak III. Bilimsel Kongresi Tebliğ Özetleri. 45-46, 1971.

50- Onat T, Ertem B: Menarş Yaşının, Kemik Yaşı ve Kemik Yaşı Temposu ile İlişkileri Tübitak III. Bilimsel Kongresi Tebliğ Özetleri. 46-47, 1971.


Sayfa