90- Onat T, Kaptagel-Ilal G, Enbiyaoğlu G, Mahmutoğlu M, Uçtum N: The Relationship Between Somatic Growth and Psychological Development in Turkish Adolescents. Psychother. Psychosom. 32: 313-321, 1979.
Adolesans çağında aynı yaştaki çocuklarda boy, ağırlık, kemik ve seksüel olgunlukları bakımından çok anlamlı farklı kişilerde bunun zekâ durumu ve davranış şekillerini etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Varılan sonuçlara göre 11 yaşındaki kız ve erkekler ile 14 yaşındaki erkeklerde rastlanan zekâ puanları somatik gelişmeleri farklı gruplarda farklı çıkmamıştır. Diğer taraftan, nörotiklik puanı, anksiete ve intro-extroversiyon puanları açısından da, somatik gelişmeleri ileri olanlarda daha düşük ortalama puanlar elde edilmekle beraber bu farklar istatistiksel bir anlamlılık göstermemiştir.
Bir grafik, 4 tablo ve 9 kaynak içeren 9 sayfalık bu araştırma ile normal varyasyon içersindeki somatik olgunluktaki geri veya ileriliğin, gerek zekâ, gerekse anksiete, nörotiklik, introversiyon, extroversiyon gibi davranışlarını etkilemediği ortaya konmuştur.

Normal healthy children at ages 11 and 14 were studied in groups where height,weight and skeletal age differed greatly in the same age groups. The IQ points did not differ significantly in the compared groups. On the other hand, neurotic, anxiety and intro- or extrovertism points were lower in those in whom the somatic developmental parameters were more advanced. However, these differences were not statistically significant. It was concluded that somatic developmental difference which are within the normal range do not effect the IQ, nor the attitudes such as grades of neuroticism, anxiety or intro-extrovertism.However, total IQ points were influenced significantly by the level of the socio-cultural level of the parents.

90- Anahtar kelimeler: Zekâ, anksiete, nörotiklik, introversiyon, extroversiyon, kemik olgunluğu, seksüel olgunluk, ağırlık, boy, sosyo-ekonomik düzey.