9- Onat T, İlter Ö: Hunter Tipi Dysostosis Multiplex (Gargoylism) ve Mucopolysaccharidosis'ler Arasındaki Yeri. İstanbul Çocuk Kl. Mecm. 1/1: 67-86, 1965.

Bu makalede Hunter tipi bir gargoylism vak'ası takdim edilmekte, karaciğer ile lökositlerdeki mukopolisakarid birikintileri gösterilmekte ve hastalığın diğer mukopolisakaridozisler arasındaki yeri belirtilerek ayırıcı tanısı yapılmaktadır. Dünya literatüründe bildirilmiş bulunan vak'alardaki ırsiyet, mucopolysaccharidosis tipi, iskelet sistemi, hematopoetik sistem, dolaşım ve sinir sistemleri mukayeseli olarak değerlendirilmekte ve tartışılmaktadır.
5 resim, 3 mikrofoto, 5 radyografi, 1 tablo, 72 kaynak içeren 20 sayfalık bu kazuistik yayın Türkiyede yayınlanmış ilk vak'a olduğu gibi, konuyu derinlemesine işleyen geniş bir derlemedir.
9- Anahtar kelimeler: Mukopolisakaridozlar, Hunter hastalığı, Vak'a bildirisi ve derleme.