83- Onat T, Ahunbay G, Arısoy N: Romatizmal Ateşte İmmunglobulinlerin Dağılımı ve Bunlara Kortikosteroid'lerin Etkisi. İst. Çocuk Kl. Mecm. 12/4: 256-265, 1976.

Cerrahpaşa Çocuk Kliniğinde 1973-75 yılları arasında yatırılarak izlenen 31 akut romatizmal ateşli hastada IgG, IgA ve IgM değerlerinin dağılımı ve kortikosteroid altındaki değişiklikleri sunulmuştur. Kortikosteroid almayan ve glomerulonefriti olanlardaki bulgular kontrol olarak kullanılmıştır. Bulgulara göre kortikosteroid altında 4 hafta içinde IgG azalmaktadır. Ancak bu azalış tedavi yapılmayanlardaki düşüşten anlamlı farklı olarak bulunmamıştır. AGN'dekine göre IgG bakımından anlamlı, IgA ve IgM bakımından anlamsız değişiklikler saptanmıştır.
Bu çalışmada akut romatizmal ateşte immunglobulinlerde bir artışın olmadığı ve bunların kortikosteroidle anlamlı değişiklikler göstermediği saptandığı için, klinik olarak immunglobulinlerin izlenmesinde pratik bir değerin olmadığı kanısına varılmıştır.
Bu konuda yapılan orijinal araştırmalardan biridir.
83- Anahtar kelimeler: İmmunglobulinler, kortikosteroid etkisi, akut romatizmal ateş.