51- Onat T: Çocuklarda Renal Hipertansiyon. Çocuk Nefrolojisi Semineri. 267-286, Sermet Matbaası, İstanbul 1972.

Bu çalışmada 82 kaynağa dayanarak çocuklarda renal hipertansiyon konusu derlenmiştir. Önce renin-angiotensin-aldosteron sistemi ve mekanizmalarına girilmiş ve bunlar ayrıntılı şemalarla açıklanmıştır. Daha sonra muhtelif durumlarda plazma renin aktivitesi hakkında elde edilmiş olan bilgiler kaynakları ile bir tabloda düzenlenmiştir ve sonra açıklamalarına girilmiştir. Daha sonra renovasküler hipertansiyon konusu işlenmiş, renal arter stenoz sebepleri ve bunların İVP'deki güvenirlik ve hassasiyet dereceleri separat fonksiyonlar, radyoizotop renografi ve renal scan ile aortografi konuları tartışılmıştır. Nihayet renovasküler hipertansiyonda teşhis yolları ve güvenirlilikleri üstünde durulmuştur.
Çocuklarda renal hipertansiyon konusundaki 20 sayfalık bu geniş makalede zamanın bütün bilgileri kritik bir gözden geçirilerek derlenmiştir.
51- Anahtar kelimeler: Renal hipertansiyon, renovasküler hipertansiyon, renin-angiotensin sistemi