46- Akgün T, Onat T: Serum Potasyum Seviyesinin Elektrokardiograma Etkisi. Cerr. Tıp Fak. Der. 2: 138-157, 1971.

Serum potasyum seviyesindeki değişikliklerin EKG'ye etkisi bakımından literatürde değişik ve zıt sonuçlara varılması göz önünde tutularak serum potasyum seviyesi 22 ishalli çocukta tedaviden önce ve sonra EKG ile mukayeseli olarak istatistiki bir incelemeye tâbi tutulmuştur.
Sonuçlara göre serum potasyum seviyesi düştükçe QTc uzamakta, Q amplitüdü azalmakta, U dalgası meydana çıkmakta ve T amplitüdü düşmektedir. Buna karşılık kalb frekansı PQ-süresi, P amplitüd ve süresi, QRS süresi, R amplitüdü ve ST segmentinde anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır. Serum potasyum seviyesi ile EKG arasında yukarda zikredilen anlamlı değişikliklerde yapılan korelasyon incelemelerine göre EKG'deki anlamlı farkın derecesi ile serum potasyum seviye farkı arasında iyi bir bağıntı bulunmamıştır. Her EKG ölçüsünde istatistiki değerlendirmede elde edilen sonuçlar literatür bulguları ile mukayese edilmiş ve ayrı bahisler altında tartışılmıştır.
6 şekil, 4 tablo, 110 literatür referansı ve ingilizce özet içeren 20 sayfalık bu yayın, serum potasyum seviyesi ile EKG bulguları arasındaki ilişkiyi aynı şahıslarda düşük potasyum seviyesi düzeldikten sonra da kontrollü olarak incelemesi bakımından bir değer kazanmakta ve potasyumun şimdiye kadar bilinen repolarizasyon üzerine etkisinden başka depolarizasyonun inisyal kısmını da etkiliyebileceğini ilk defa ortaya koymaktadır. Ayrıca, 6 sayfalık tartışmada, EKG'nin her ölçüsüne hayvan ve insanda serum potasyumun etkisi 110 literatür kaynağına ve kendi bulgularına dayanılarak derlenmektedir.

The relationship between serum potassium level and ECG was studied in children with diarrhea and hypopotassemia, both before and after potassium administration. With decreasing potassium concentration the Q-T interval increased, amplitudes of Q-wave and T-wave diminished, U-wave appeared. However, no significant correlation was found between the magnitudes of serum-K deviation from normal and that of ECG changes. No significant alterations were observed in the heart rate, PQ-interval and duration of the P-wave, QRS duration, amplitude of R-wave and in the ST segment.

46- Anahtar kelimeler: Serum potasyum düzeyi, ishal, EKG ile bağıntılar.