43- Onat T, Ayataç O, Tümay S B, Saka C, Tümay M T: Çocuklarda Toraks Grafisindeki Kardiovasküler Ölçüler ve Kalb Konfigürasyonunda Cinsiyet Farkları. İst. Tıp Fak. Mec. 33: 601-614, 1970.

180 normal çocukta, derin ispirasyonda çekilen toraks p.a. grafisindeki kardiovasküler ölçüler ve kalb konfigürasyonunun araştırılmasından elde edilen değerlerin istatistiki incelenmesi sonunda mukayese edilen kız ve erkek çocukların yaş ve vücut alanlarında fark olmamasına rağmen erkek çocuklarda kalbin transversal ve sağ median kalb kutru, damar bandının genişliği, toraksın ve sağ pulmoner arterin genişliği anlamlı olarak daha fazla ve longitudinal açısı daha küçük bulunmuştur. Buna mukabil, sol median ve longitudinal kalb kutru, kardiak alan ve kardiotorasik oran cinsiyet bakımından fark göstermemiştir. Kalbin konfigürasyonu hususunda kızlarda pulmoner kavis, erkeklerde aort daha mütebariz bulunmuştur. Müşahade edilen farkların hormonlara veya adale miktarına bağlı olmadığı kanaati belirtilmiştir.
5 tablo, 9 grafik, 1 şekil ve ingilizce özeti ile 14 kaynağı içeren bu araştırmada çocuklarda teleradyografide tesbit edilen cinsiyet farkları literatürde ilk defa belirtilmiştir.
43- Anahtar kelimeler: Toraks grafisi, cinsiyete bağlı farklar; toraks genişliği, kalbin transversal kutru, kardiotorasik oran, akciğer damarları, kalp konfigürasyonu.