4- Onat T, Künzler R, Schad N: Die Beziehungen zwischen Elektrokardiogramm und Herzumformung bei pathologischer Haemodynamik. Cardiologia. 41: 259-283, 1962.

Bu çalışmada hemodinamik değişikliklerde kalbin pozisyonu ile EKG arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Biplan angiokardiyografi yoluyla canlıda interventriküler septumun durumunu tayin eden orijinal bir metod geliştirilmiş ve septumun durumu ile EKG arasındaki ilişkiler 100 doğuştan kalb anomalili çocukta incelenmiştir. Sonuç olarak sol prekordial derivasyonlardaki Q dalgasının belirme yeri ile transizyon bölgesinin kalb septumunun durumunu çok iyi aksettirdiği istatistikî yönden ispat edilmiştir. Ters tranzisyon gösteren vak'alarda ise sol ventrikül hipoplazisi bulunduğu ve septumun maksimal sola frontal düzeye döndüğü tesbit edilerek bu belirtilerin sağ hipertrofiden ziyade sol ventrikül hipoplazisine bağlı olduğu literatürde ilk defa bildirilmiştir. Ayrıca interventriküler septum durumunun sağ ventrikül basıncına bağlı olduğu ilk olarak canlıda korelasyon etüdü ile gösterilmiştir.
11 resim, 6 grafik, 2 tablo, 18 literatür referansı ve almanca, ingilizce, fransızca özet ihtiva eden 25 sayfalık bu çalışma kalb durumu ile EKG arasındaki ilişkileri inceleyen geniş ve orijinal bir araştırma olmasından başka, canlıda septumun durumunu tesbit etme bakımından yeni bir metod tarif etmektedir.

The degree of rotation of the heart in its longitudinal axis determined by an original method with biplane AngioKG and its correlations with the ECG was studied in 100 children with CHD. Transitional zone and Q-waves in the precordial leads correlated significantly with the anatomic rotation of the heart. An inverse transitional zone correlated with a special hemodynamic and topographic situation, i.e. rotation of the enlarged RV to the left and backshifting of the small LV.

4- Anahtar kelimeler: Ventrikül septum pozisyonu, Hemodinami, Angiokardiyografi, Röntgen, EKG,sol ventrikül hipoplazisi.