35- Onat A, Onat T: The Electrocardiographic Pattern of left Ventricular Underloading. Arch. Turk. Soc. Cardiology, 3: 281-292, 1970.

Sağ ventrikül hipertrofisi bulunup, sol ventrikülün doluşunun azalabileceği 150 kongenital ve akkiz kalb hastalığında klinik ve hemodinamik bulgular EKG ile mukayese edilmiş ve arada korelasyon aranmıştır.
Sonuçlara göre sol ventrikülün doluşunun azaldığı durumlarda sol prekordial derivasyonlardaki R dalgası ve R/S oranı azalmaktadır. Bunu aksettirecek optimal EKG kriterleri ileri sürülmüş ve bu kriterlerin güvenirlik ile hassasiyet dereceleri pratikte kullanılacak derecede yüksek bulunmuştur.
12 sayfa, 8 şekil, 2 tablo, 20 referans içeren ve dünya için orijinal bir araştırma olan bu çalışmada ileri sürülen kriterler, teşhiste hastalığın ağırlık derecesini gösterdiğini ortaya koyduğu gibi, sağ ventrikül hipertrofili hastalıkların ayırıcı tanısında pratik olarak işe yaramaktadır.
Bu makale İst. Contrib. Klin Sci'de yayınlanan (yayın No.17) araştırmanın neticelerinin uluslararası bir toplantıda bildirilmesi üzerine biraz kısaltılarak tekrar yayınlanmıştır.
35- Anahtar kelimeler: EKG, röntgen, hemodinamik, Fallot tetralojisi, mitral stenoz, pulmoner stenoz.