31- Onat T, Ayataç O: Progressif Musküler Distrofide Kardiyak Bulgular. Türkiye Tıp Akademisi XX. Milli Türk Tıp Kongresi. 311-320, Çelikcilt Matbaası, İstanbul 1969.

3 tablo, 19 referans ve türkçe özet içeren 10 sayfalık bu çalışmada, 14 progressif musküler distrofi vak'asının kardiyak bulguları, Millî Türk Tıp Cemiyeti Kongresi münasebetiyle takdim edilmekte, kardiyak manifestasyonların ensidansı literatürde rastlanan bulgularla mukayese edilmektedir (Bu makale daha sonra materyel genişletilerek ilerde tekrar neşrolunmuştur: No 38,86).
31- Anahtar kelimeler: EKG, kardiyomiyopati, musküler distrofi, genetik
.