30- Onat T, Ayataç O: Cardiac Findings in Progressive Muscular Dystrophy. Med. Bull. İstanbul, 2: 93-103, 1969.

Bu çalışmada Cerrahpaşa Çocuk Kliniğinde 1964-1969 yılları arasında görülen 18 progressif musküler distrofili vak'anın özellikle kardiovasküler bulguları takdim edilmekte ve literatürden toplanmış 425 vak'anın değerlendirilmesinden sonra hastalığın kardiovasküler sistem bulguları sunulmaktadır.
Çocukluk çağında, hastalıktaki kalb kası tutulumuna ait klinik belirtilerin bulunmamasına mukabil, radyolojik ve bilhassa elektrokardiyografik anormalliklerin çok sık olduğu kanaatına varılmıştır. Bu özellikler şunlardır: A-V iletim bozukluğu, "pseudo-sağ ventrikül hipertrofisi", sol prekordiumdaki derin Q dalgaları, hafif T dalgası değişiklikleri, QT süresinde uzama ve kalbte soldan sağa rotasyon. Bu bulguların çocukluk çağında hastalığın süresi ile bağıntılı olmadığı tesbit edilmiştir.
11 sayfa, 3 tablo, 2 şekil, ingilizce, almanca, fransızca özet ve 21 kaynağı içeren bu çalışma, progressif musküler distrofide kalb bulgularını yurdumuzda ilk defa bildirdiği gibi, bu konuda 443 vak'anın kardiyak bulgularını bir araya getiren literatürdeki en geniş yayındır.

Clinical, roentgenographic and electrocardiographic findings have been investigated in 18 children with Duchenne type progressive muscular dystrophy with the purpose of assessing myocardial involvement and its prognostic significance. Cardiac findings were compared to those of 425 published cases.Although clinical cardiac findings were absent during childhood, presence of slight cardiac enlargement by x-ray was not uncommon and ECG abnormalities were frequent. The latter consisted of shortening of a-v conduction, findings of “pseudo RVH”, deep Q-waves in the left precordial leads and counter clockwise rotation of the heart as well as mild T-wave changes and prolongation of QT-interval. These findings did not correlate with duration of the disease and with age of the patients during childhood.

30- Anahtar kelimeler: EKG, kardiyomiyopati, musküler distrofi, genetik.