28- Onat T, Zeren E: Coarctation of the Abdominal Aorta: Review of 91 Cases. Cardiologia, 54: 140-157, 1969.

Bu çalışmada, çok nadir rastlanan bir damar hastalığı olan abdominal aortanın darlığı hususunda klinik, patolojik anatomi, etyoloji, prognoz ve ameliyat şekilleri bakımından 121 yılda tek veya küçük seriler halinde neşrolunmuş 89 ve kendi incelediği 2 vak'a ile birlikte total 91 vak'alık bir serinin bulguları bir araya getirilerek elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. Bu suretle, hastalıktaki yaş dağılımı, cinsiyet özelliği, darlığın anatomik özelliği ile lokalizasyona göre ensidansı, renal arterlerin durumu, lokalizasyonun kollateral ve renal dolaşım ile hipertansiyon derecesine etkisi, komplikasyonlar, şimdiye kadar denenmiş cerrahi düzeltme şekilleri ve bunların neticeleri ortaya çıkmaktadır. Yazar, lokalizasyona göre hastalığı 4 gruba sınıflandırmakta ve bunlara ait sonuçlar özetlenmektedir.
5 tablo, 7 şekil, ingilizce özet, 59 referansı içeren 18 sayfalık bu çalışma, 121 yılda Japonya'dan Brezilya'ya kadar bu konuda yayınlanmış ve bütün yazıları içine alan geniş bir çalışmadır. Muhtelif temel kardiyoloji ve çocuk kardiyolojisi kitaplarında site edilmektedir.

89 cases of coarctation of the abdominal aorta (Coa) reported in the literature are reviewed and two original ones are presented to elucidate the natural course of the disease, its incidence and treatment. The narrowing of the abdominal aorta was (a) proximal to the renal arteries (RA) in 40%.(b) at the level of RA in 19%, (c) distal to RA in 19%, (d) elongated in 12%, (e) multiple in 6%.The poststenotic aorta was hypoplastic in 15%. Coexisting unilateral or bilateral RA stenosis were frequent and the incidence was very high in type (b). As a ruleparietal collaterals developed in type (a), visceral collaterals in type (b) and both in type (c).Hypertension, a cardinal feature, was most marked in type (b) and in cases with coexisting RA stenosis. Intype (c) the diastolic pressure was significantly lower. Lumbodorsal and/abdominal systolic murmur, reduced or absent femoral pulsations and low or immeasurable blood pressure in the legs, pain and fatigue in the lower extremities are the clinical findings. In the chest x-ray moderate cardiomegaly with LVH are usual. Notching of the ribs is infrequent, and effects only the lowest two ribs. ECG usually shos signs of LVH. Aortography is essential for diagnosis and for the evaluation of the state of renal arteries. The etiology is not clear. There was no significant difference in sex in caucasians, but females predominated in Japanese population. Local atherosclerosis and non-specific arteritis are usual pathologic findings,the letter possibly sex linked. The mortality of bypass operations has been 17%, but it has been significantly reduced in the recent years.

28- Anahtar kelimeler: aort koarktasyonu, renal arter stenozları, hipertansiyon, angiografi.