25- Onat T: Ventricular Pressure Curves in Post-Extrasystolic Beats and Their Significance in the Differentiation of the Intactness of the Ventricular Septum in Cases with Pulmonary Stenosis. Proceedings of the V th European Congress of Cardiology. 4: 57-74, 1968.

Bu çalışmada pulmoner stenozlarda ventrikül septum defektinin bulunup bulunmadığını tesbit etmek üzere, kalb kateterizasyonu yoluyla extrasistol yaratarak, postektopik atımların ventrikül basınç eğri özellikleri incelenmiştir.
Araştırmanın materyelini teşkil eden 52 vak'adan elde edilen sonuçlara göre pulmoner stenozda, ventrikül septumu intakt ise post-extrasistolik atımda sağ ventrikül basıncı istisnasız ve anlamlı olarak artmakta, buna mukabil VSD iştirakinde sağ ventrikül basıncında değişiklik husule gelmemektedir. Ventrikül septum defekti bulunmayan pulmoner stenozlarda gözlenen basınç artışı ventrikül doluşunun bir indeksi olan önceki diastol süresine bağlı olmadan pulmoner stenozun ağırlık derecesi ve extrasistolde sağ ventrikül basıncının düşüşü ile bağıntılı bulunmuştur. Ventrikül septum defekti bulunanlarda post-extrasistolik atımda sağ ventrikül basıncının artmayışı, uzun kompensatris arada ventrikülün önündeki aorta direncinin düşmesi ile ilişkili bulunmuştur.
7 şekil, 4 cedvel, özet ve 25 referans içeren 18 sayfalık bu yayın pulmoner stenozların ameliyatında çok mühim soru olan ventrikül septumunun intaktlığı hakkında, yüzde yüz kesinlikle cevap verecek orijinal bir metod getirmekte ve mekanizma hemodinamik yönden araştırmaya dayanarak izah edilmektedir.

Ventricular pressure curves in normal, extrasystolic (ES) and post-ES beats were studied in 52 cases with PS, half ou which had coexisting VSDs. 7 patients with PS served as control group. The study of the post ES beats showed significant rise in RVP when the ventricular septum was intact.in PS. No RV or LV was observed in patients in whom VSD was combined with PS. It was postulated that the rise in RV-contractility in post ES beats in the presence of a fixed outflow resistance such as in PS causes the rise in RVP.Since there was no rise in PS with coexisting VSD, this could be used in patients with PS to exclude a VSD.

25- Anahtar kelimeler: ventrikül basınç eğrileri, post-ektopik atım, pulmoner stenoz, Fallot tetralojisi, ventrikül septum defekti, ayırıcı tanı.