218- Ahunbay G, Onat T, Çelebi A: Effects of Corticosteroid Treatment on Bone Density in Acute Rheumatic Carditis. Clinical and Experimental Rheumatology 1988

Orta vadede kortikosteroid kullanımının kemik dansitesi üzerine etkilerini araştırmak maksadıyla akut romatizmal ateşe bağlı kardit tanısı ile 9 haftalık prednisolon tedavisine alınan ve yaş ortalaması 10.33 (3-15 yaş) olan 19 hastada (10 kız, 9 erkek) Dual Energy X-Ray Absorbtiometry yöntemi ile kafa, kollar, bacaklar, gövde, kaburga, pelvis, omurga ve total kemik mineral dansitesi (KMD, g/cm2), yaş grubu yoğunluk eksikliği ile Z skoru ile bu dönemlerdeki vücut yağ oranları değerlendirilmiştir. Hastalara ilk 3 hafta günde 2 mg/kg uygulanan prednisolon tedavisi (günde maksimum 60 mg), daha sonra tedricen azaltılarak toplam 9 hafta sürdürülmüştür. Başlangıca göre 3 hafta sonra total vücut ve tüm bölgelerdeki KMD farkı anlamlı bulunmamıştır. Total KMD'de başlangıca göre 9 haftada ve 3 hafta ile 9 hafta arasında hafif fakat anlamlı artış gözlenmiştir. Omurgadaki KMD'nde başlangıca göre ve dönemler arasında anlamlı fark görülmemiştir (p>0.30 ile >0.60). Tedavi öncesi ve sonrasında yaş grubu Z skoru ile yoğunluk eksikliğinde anlamlı bir fark bulunma-mıştır.
Vücut yağ oranı ilk 3 haftada %4.7, 3 ile 9 hafta arasında %10.5 arttıktan sonra 9-21 hafta arasında %11.5 azalmıştır. Buna göre maksimum yağ artışı 9 hafta sonunda %15 civarında bulunmuştur. 21 hafta sonraki değer başlangıca göre hala % 4.7'lik bir yağ fazlalığı göstermekte olup kişisel farklar anlamlı değildi.
Sonuçlara göre romatizmal karditte 9 hafta kullanılan kortison, beklenilenin aksine kemik dansitesini negatif yönden etkilememektedir.

218- Anahtar kelimeler: akut romatizmal ateş, kemik dansitesi, kortikosteroid, ilâç etkisi