217- Çelebi A, Ahunbay G, Onat T, Batmaz G: Romatizmal ateşe bağlı korede kalp tutulumu: Klinik ve renkli Doppler ekokardiografik bulguların karşılaştırılması. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Bildiri No. 367, 1997

Kore'de klinik ve subklinik kalp tutulumunu araştırmak amacıyla 1970-1997 yıllarında yatırılarak veya poliklinikten kore tanısı alan 47'si kız, 25'i erkek: ortalama tanı yaşı 10.75 ± 2.36 (5.58-15.08) olan 72 hasta incelenmiştir.
Hastalar, renkli-doppler ekokardiografi (R-D EKO) yapılmaya başlandığı 1990 yılı öncesi (1. grup) ve sonrası (2. grup) tanı konulanlar olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Kalp tutulumu yönünden 1. grup sadece klinik olarak, 2. grup klinik ve R-D EKO ile değerlendirildi. 2. gruptaki hastaların kilnik olarak kardit saptanmayanlarında da R-D EKO yapılarak anlamlı kapak yetersizliği araştırılmıştır. Anlamlı kapak yetersizliği kriteri; en az iki EKO penceresinde CW-Doppler ile uygun velositede olmak koşuluyla renkli akım ile mitral ve/veya aort yetersizliğine (MY/AY) ait regürjitan akım saptanması şeklinde tanımlanmış ve klinik ile ekokardiografi bulguları karşılaştırıldı.
Klinik olarak kalp tutulumu: 1. gruptaki 46 hastada 9 izole MY ve 1 perikardit + MY olmak üzere %21.7 (10/46), 2. gruptaki 26 hastada ise 5 izole MY, 1 MY+AY ve 1 perikardit +MY olmak üzere %26.9 (7/26) oranında bulunmuştur (X2: 0.25, p >0.05). İkinci gruptaki 26 hastadan klinik olarak kardit saptanan 7, saptanmayan 14 olmak üzere 21'ine R-D EKO incelemesi uygulanmıştır. 2. gruptaki ekokardiyografi ile değerlendirilen kore'lilerdeki kapak lezyonu sıklığı %85.7 (18/21), 1. grupta klinik olarak belirlenenden %21.7 ( 10/46) anlamlı olarak yüksekti (X2: 25.67, p <0.000001). Ayrıca ekokardiyografik olarak değerlendirilen 21 hastanın R-D EKO ile kalp tutulumu sıklığı (% 85.7), aynı hastalardaki klinik kardit sıklığından (%33.3) da anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (X2X12.73, p <0.0005). Bu grupta R-D EKO ile 11 izole MY, 3 MY+AY, 3 izole AY, 1 perikardit + MY saptanmıştır. Klinik olarak kardit saptanmayan 14 kore'nin 11'inde (%78.6) R-D EKO ile hafif olmak üzere 6 izole MY, 2 MY + AY ile 3 izole AY görülmüştür.
Bu çalışma ile romatizmal ateşe bağlı kore'de R-D EKO ile klinik olarak belirlenemeyen hafif valvüler yetersizliklerin yüksek oranda saptandığı gösterilmiştir. Klinik olarak sessiz ekokardiografik olarak anlamlı, hafif valvüler yetersizliklerin tesbiti açısından kore saptanan hastalarda R-D EKO yapılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

217. Anahtar kelimeler: Akut romatizmal ateş, kore minör, Eko-KG