216- Çelebi A, Batmaz G, Arapoğlu M- Ahunbay G, Onat T, Sarıoğlu T: Total pulmoner venöz dönüş anomalisi'nın tanısında renkli Doppler ekokardiyografinin yeri. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. No. 175, 1997

Ocak 1996-Nisan 1997 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine başvuran hastalardan 104unda renkli Doppler ekokardiyografi ile total pulmoner venöz dönüş anomalisi (TPVDA) saptandı. 4 hastada suprakardiak (superior vena cava'ya), 4 hastada kardiak (coroner sinüs yoluyla sağ atriuma), 1 hastada infrakardiak (inferior vena cavaya) ve 1 hastada mikst (superior vena cava ve sağ atriuma) tipte pulmoner venöz dönüş anomalisine rastlandı. Tanı yaşları ortalama 3.1 aylıktı (1 günlük - 9 aylık). Hastaların tümünde 2 mm ile 18 mm arasında değişen çaplarda sekundum tip ASD, hafif-orta derecede triküspid yetersizliği bulguları saptandı. İncelemelerde triküspid yetersizliği yoluyla ölçülen sağ ventrikül sistolik basınçları 51-100 mmHg arasındaydı.
Pulmoner venöz drenaj yerinin kesin olarak ekokardiyografi ile saptanamaması ancak 10 hastanın birindeydi ve buna operasyon öncesi kardiak kateterizasyon uygulandı. İki hasta operasyon öncesi alt solunum yolu infeksiyonu ve konjestif kalp yetersizliği tanıları ile exitus oldu. Opere edilen 8 hastanın hepsinde operasyon tanıları ile ekokardiyografik tanılar doğrulandı. Operasyon sonrası takiplerde pulmoner hipertansiyonun ortalama 1 ay içinde gerilediği görüldü.
Bu çalışma ile anormal drenaj yerinin ekokardiyografi ile kesin olarak belirlenebildiği hastalarda kardiak kateterizasyon uygulamadan da operasyon kararı alınabildiğini gösterilmiştir

216. Anahtar kelimeler: Eko-KG, pulmoner venlerin anormal dönüşü