215- Batmaz G, Çelebi A, Saltık İL, Ahunbay G, Ilıkkan B, Onat T: Yalnız ekokardiyografi rehberliğinde balon atriyal septostomi. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. No. 174, 1997

Balon atriyal septostomi (BAS), büyük arterlerin transpozisyonunda (TGA) intrakardiyak venöz ve arteriyel kan karışımını sağlayacak, floroskopi altında ve kateter laboratuvarında (KL) tanımlanmış standart palyatif giriştir. İşlem esnasında ekokardiyografi (EKO) kullanılması hem işleri çabuklaştırmış hem de atriyal apendaj ve atriyoventriküler kapaklar gibi hayatî yapıların zedelenmesi riskini azaltmıştır. Bu çalışmada genel durumu çok kötü bebeklerde kateter laboratuvarına girmenin getireceği risklerden korunmak amacıyla yalnız EKO rehberliğinde yapılmaya başladığımız işlemler preliminer olarak sunulmuştur.
Cerrahpaşa Çocuk Kliniğinde Ocak-Nisan 1997 döneminde TGA tanısı alan 6'sı erkek 7 hastaya yalnız EKO rehberliğinde BAS işlemi uygulandı. Yaşları 1-23 gün arasında, ortalama 3100 gr olan hastalarımızda tanı konulmasının ardından ortalama 3 saat içinde yenidoğan yoğun bakım ünitemizde (YBÜ) işlem gerçekleştirildi. Lokal anestezi ve 0.1-0.2 mg/kg midazolam ile sedatizasyon altında perkütan teknikle önce 4 Fr. arteriyel kılıf femoral vene yerleştirildi. Kılıf yıkanıp, EKO'da sağ atriyum içinde spontan kontrastın görülmesiyle femoral vende bulunduğumuzdan emin olduktan sonra 6 Fr. arteriyel kılıf ile değiştirildi. Ardından Miller BAS kateteri ile girilerek işlem gerçekleştirildi. İşlem önce 1-3 mm arasında değişen interatriyal genişliğin ortalama 7 mm'ye genişlediği, pullsed oskimetre ile ölçülen O2 satürasyonunun ise %49'dan %81'e yükseldiği belirlendi. Bir hastamızda septostomi işleminden hemen sonra 5 dk. süren ve 100/dk. civarında bir hız gösteren nodal ritm gözlendi. Önce 4 Fr. kılıf ile femoral artere girilen bir diğerinde arteriyel bir komplikasyonla karşılaşılmadan kılıfın yeri değiştirildi. İşlem süresi 0.5-2 saat arasında değişiyordu ve ortalama 1 saatti. Hastalar işlemin tamamlanmasından sonra 6 saat içinde YBÜ'den servise alındı.
İntrakardiyal arteriyel ve venöz kan karışımının kısıtlılığı nedeniyle hipoksisi ve asidozu olan TGA'lı bebeklerin YBÜ'de takibi gerekli olabilir. Genel durumu kötü, sıklıkla vantilatöre bağlı ve ısıtıcılı açık yataklardaki bu bebeklerin kateter laboratuvarına transportu zaman kaybına neden olmakta, bakım şartlarını güçleştirmekte hem de ekstübasyon, ısı kaybı gibi hayatî riskler taşımaktadır. EKO rehberliğinde yapılan BAS ile işlem süresinin kısaldığı, bebeğin transportunun getireceği riskleri taşımadığı, üstelik KL'ındaki kadar da etkili olduğu tespit edilmiştir.

215. Anahtar kelimeler: balon atrial septostomi, Eko-kg, invasiv kardiyoloji, büyük damarların transpozisyonu