214- Onat T, Ahunbay G, Batmaz G, Çelebi A: Natural course of isolated ventricular septal defect during adolescence. Pediatric Cardiology 19: 230-34, 1998.

İzole VSD'de pübertede büyümenin çok hızlandığı adolesans çağındaki kişisel değişiklikler aynı kişilerin longitudinal incelenmeleriyle gösterilememiştir. Bu dönemde 106 VSD'li çocukta büyümenin seyri ve hemodinamik durum ile defekt çapındaki değişiklikler bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. İzleme süresi 13.16 yıl olup %80'ninde 7 ile 19 yıl arasındaydı (1395 hasta yılı). Prepürtedeki ortalama yaş 8.62, püberte sonundaki yaş ise 16.67 idi.
Ağırlık prepübertede anlamlı bir gerilik gösterirken, postpübertede aradaki fark kapanmaktadır. Boyda ise bir gerilik söz konusu değildir. Kardiyotorasik oran 0.48'den 0.44'e anlamlı olarak küçülmüş ve normal dağılım göstermiştir. Ortalama defekt çapı prepübertede 5.33 mm iken, postpübertede 2.70 idi. Çaptaki kişisel farkların dağılımına göre saptanan 1.77±2.34 mm'lik küçülme çok anlamlı idi (t= 5.349, p<1/10^5). Toplam vak'aların 24'ü (% 22.64) kendiliğinden kapanmıştır. Hemodinamik açıdan PH'suz ve az şantlı olan 75 vak'anın 52'si aynı durumda kalmış, 23'ü kapanmıştır. Bol şantlı 24 vak'anın 23'ü az şantlıya dönüşmüş, ancak biri aynı sınıfta kalmıştır. Eisenmenger tablosu gösteren 2 vak'anın (%1.89) ikisi de aynı kalmış ve biri ölmüştür. Aort yetersizliği (AY) 10 vak'ada gelişmiştir (%9.4) ancak çoğunda hafif derecededir. İnfeksiyöz endokardite rastlanmamıştır.
Ölüm ve ameliyat yüzünden kayıpların çok düşük olduğu ve bu nedenle pübertedeki doğal seyri çok iyi aksettiren bu çalışmada varılan sonuçlara göre, özellikle ameliyat endikasyonu bakımından, bu dönemde defektin küçülmeye ve sol-sağ şantın azalmağa devam ettiği ve %23 oranında kapanabileceği, fakat aort prolapsı ve yetersizliğinin gelişebileceği göz önünde tutulmalıdır. Eisenmenger oranı %2 ile düşük olup hiç birinde bu dönemde gelişmemiştir.

İki tablo, 38 kaynak içeren bu longitudinal prognoz çalışmasında izole ventrikül septum defektindeki önemli parametrelerin adolesans çağındaki gözlenen değişiklikleri geniş materyel ve uzun izleme sonucunda ortaya koyan ilk önemli ve çok yönde katkılar sağlayan bir araştırma mahsulüdür.

Serial changes in patients with isolated VSD during adolescence have not been shown with a longitudinal study. Hemodynamic status, diameter of the defect and growth were studied in106 children with VSD yearly. The mean duration of follow-up was 13.16 years and ranged in 80% of subjects between 7 to 19 years (1395 patient years).The mean ages at pre- and postpuberty were 8.62 and 16.67, respectively. The presented longitudinal study, in which losses due to death and operation were minimal (4%), reflected the natural history of VSD ideally. Although weight showed retardation during puberty, this lag was caught up by the end of adolescence. Stature showed no retardation in pre- and postpuberty. Cardiothoracic ratio decreased significantly from a mean of 0.48 to 0.44 and showed normal variation. Although the mean defect diameter at puberty was 5.33 mm, this decreased to 2.7 postpubertally. The individual decrease (1.7 SD=2.34 mm) was significant (t= 5.349, p< 0.00001). The defect closed spontaneously in 24 (22.6%). In the 75 patients without pulmonary hypertension and with mild left-to-right shunting 52 remained in the same class and spontaneous closure was observed in 23. In the 24 patients with moderate to severe L/R shunt, this decreased in 23 and only one remained stable. The 2 patient (1.9%) with Eisenmenger syndrome one remained stable and 1 died. Aortic regurgitation developed in 10 patients (9.4%), however, this was of mild degree in most of them. No infectious endocarditis was observed. It is concluded that patients with VSD should be followed closely through adolescence, because the diameter of the defect, as well as L/R shunting can decrease, and that spontaneous closure of the defect is to be expected in a considerable 23%, and aortic prolapse or mild regurgitation may develop approximately in 10%.

214- Anahtar kelimeler: Adolesans, ventrikül septum defekti, defektin çapı, defektin spontan olarak kapanması, longitudinal izleme, hemodinami, aort yetersizliği, büyüme.