206- Onat T, Batmaz G: Natural Course of İsolated Ventricular Septal Defect. The 2nd World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery. Honolulu, Hawai 1997. Abstract book, s. 316, poster 561

İzole ventrikül septum defektinde doğal seyiri tüm Cerrahpaşada gözlenen 2622 hasta yılından elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. 297 hasta <1 yaştan, 196 hasta >1 yaştan itibaren (%80'ni 6 ay ile 12.875 yıl) izlenmiştir.
Bir hasta 15 yaşında Eisenmengerden kaybedilmiştir. Çoğunluğu 5 ay ve 5 kg'dan az olan 11 hasta ise süt çağında zatüre ve kalp yetersizliğinden ölmüştür. Toplam mortalite %1.7 idi. Operasyon yüzünden doğal seyirden çıkanların oranı %1.4 idi.
Pulmoner hipertansiyon (PH) oranı <6 aylıklarda %66 iken, 5 yaşından sonra %2.6'ya düşmüştür. Az şantlı ve küçük defektlerin oranı ise %17.5'tan 11 yaşında %85'e çıkmıştır. Defekti kapananların oranı yaşla artmıştır.
PH ve büyük defekt gösteren ve <1 yaştan itibaren izlenen 120 hastanın %82'sinde defekt küçülmüş ve sol-sağ şant anlamlı olarak azalmıştır. Spontan kapanma oranı >%15 olup PH ancak %5'inde devam etmiştir. PH'u olup defekti küçük olan 80 bebekte PH oranı 4 yaşında %6'ya 5'ten itibaren ise %0'a düşmüştür. Bunların %70'inde sol-sağ şant çok azalmış ve %32'sinde defekt kapanmıştır. Süt çağında PH'u olmayıp defekti küçük olanların %44'ü kendiliğinden ilk 4 yılda kapanmış, %25-33'ünde küçük defekt olarak devam etmiştir. Hiç birinde PH gelişmemiştir.
Defekti kapanan 89 hastada median kapanma yaşı 4 yıl olup, %80'ninde 0.9 ile 13.5 yaşları arasında idi.
Sonuçlara göre izole VSD'de fizyolojik PH'ın geri gidişi gecikmektedir. Bu nedenle süt çağında PH'u olanların Eisenmenger riskinde bulundukları doğru olmayıp <1 yaşta defekti cerrahi yolla kapatılanların PH açısından yüksek oranda önlendiği sadece doğal seyrin bir sonucudur.
Bu çalışma dünyada şimdiye kadar yapılmış olan doğal seyri, özel seçim olmadan en iyi aksettiren ve çok geniş ve 30 yıllık hasta materyeline dayanan bir araştırma ürünüdür. Önemli katkılar şunlardır: 1) Hep önlenmeye çalışılan ve düşünülen Eisenmenger oranı korkulduğunun aksine %1 civarında çok düşüktür. 2) Hastanın yaşı ilerledikçe defekt küçülmekte, sol-sağ şant azalmakta ve geri kalanında defekt kapanmaktadır. Dolayısıyla ameliyat endikasyonu konurken sunulan bu doğal seyir sonuçları gözönünde tutulmalıdır.

206- Anahtar kelimeler: İzole VSD, doğal seyir, hemodinamik, pulmoner basınç, defektin spontan kapanması, longitudinal izleme.