18- Onat A, Onat T: Severity of Fallot's Tetralogy and its Relationship to Electrocardiographic Observations. Turkish J. Pediatrics. 8: 65-78, 1966.

Bu çalışmada 84 Fallot tetralojisi vak'asında anomalinin ağırlık derecesi ile EKG bulguları arasında ilişkiler araştırılmıştır. Hastalığın ağırlık derecesi, siyanoz ve poliglobili derecesi, hastanın aktivitesi, radyolojik pulmoner vasküler görünüm, angiokardiyogram ve operasyon bulguları ile tayin edilmiştir. Bu esaslara göre derecelenen hastalarda EKG incelemeleri yapılmıştır. Sonuçlara göre hastalığın ağırlık derecesini EKG'de zannedildiği gibi sağ prekordial derivasyonların göstermediği, buna mukabil sol prekordial derivasyonlardaki R amplitüdü ile R/S oranının bunu çok anlamlı olarak aksettirdiği tesbit edilmiştir. Ameliyat sonu neticeleri incelemeleri de bu görüşü teyid etmektedir. Hastalığın hafif ve ağır şekillerini ayırd edebilecek güvenirlik ve hassasiyeti yüksek olan EKG kriterleri sunulmuştur.
7 grafik, 1 tablo ve 15 literatür referansı içeren bu 14 sayfalık çalışma Fallot tetralojisinin ağırlığını pratik olarak tayin edebilecek EKG kriterleri getirmesi bakımından faydalı olduğu gibi hastalığın ağırlığında rol oynayan diğer faktörleri de geniş bir materyelde incelemektedir.
18- Anahtar kelimeler: Fallot tetralojisi, EKG, Röntgen