173- Ahunbay G, Onat T, Yükseltan İ: Yatrojenik Brakial Arter Psödoanevrizması: Olgu Bildirisi. Türk Kard Dern Arş. 23: 61-63, 1995.

Kongenital aort kapak patolojisine bağlı orta derecede aort yetersizliği tanısı ile kardiyoloji polikliniğinde izlenen 9 yaşındaki erkek hastada, venöz kan örneği alma sırasında sol brakial arterin dirsek bölgesinde iğne ile yaralanması sonucu gelişen ve başarı ile opere edilen yatrojeik psödoanevrizma olgusu sunulmuştur. Hasta servise infektif endokardit nedeni ile yatırılmış olup, yattığının 25. günü meningoensefalitten anî olarak kaybedilmiştir. Yayının amacı damar yolu kullanımları sırasında nadir de olsa yatrojenik arterial psödoanevrizma gelişebileceğine dikkati çekmektir.
173- Anahtar kelimeler: Psödoanevrizma, yatrogenik damar yaralanması