165- Onat T, Batmaz G, Ahunbay G, Sarıoğlu A: Valvüler Pulmoner Stenozun Ağırlık Derecesinin Bir Yaşından Küçük ve Büyüklerde EKG'den Öngörülmesi. Türk Kardiyol Dern Arş 22: 92-98,1994.

126'sı >1 yaş (7.0±4.2) ile 31'i ?1 yaş (0.43±0.27) gruplarında bulunan izole valvüler pulmoner stenozlu toplam 157 kişide, büyük çoğunluğunda (129 N) eko'ya dayanan sistolik gradient ile 22 EKG değişkeninin aralarındaki bağıntılar incelenmiş ve bunların ?1 yaş il >1 yaş gruplarında hasssasiyet ve güvenirlikleri hesaplanmıştır. Genel olarak ?1 yaşındaki bağıntılar >1 yaşındakilere göre daha düşüktür ve R/S V1 dışındaki hiçbir değişken PS gradient ile anlamlı bir bağıntı göstermemiştir. Buna karşılık >1 yaş grubunda V5'teki R ve R/S haricinde, hepsi anlamlı düzeydedir. Buna göre V1'deki R amplitüdü en önemli değişkendir ve bundan PS gradienti ±29 mmHg'lık bir standard hata ile tayin edilebilir.
Teker teker PS gradienti ile anlamlı ilişkiler göstermesine rağmen, V1'deki S amplitüdü haricindeki gerek voltaj, gerekse R'e varış zamanlarına veya T dalgasına ait değişkenler RV1'e ek anlamlı katkı sağlamamaktadır. V1'deki S amplitüdü ile RV1'i içeren >1 yaşına ait regresyonun hatası ±27mmHg'dır ve bununla PS gradienti ?30; 31-90 ve >90mmHg olmak üzere hafif, orta ve ağır gruplarda %66 tam uyum vardır; %11.1'inde olduğundan bir sınıf daha hafif, %23'ünde daha ağır olarak EKG'den gradient tayin edilebilmiştir. Buna karşılık ?1 yaş grubunun %55'inde ağırlık sınıfının öngörülmesi isabetsiz olmuştur. Varılan sonuçlara göre ?1 yaşından önce valvüler pulmoner stenozun ağırlık derecesini EKG iyi aksettirememektedir, zira fizyolojik sağ ventrikül hipertrofisi durumu karıştırmaktadır.
Altı tablo, 2 şekil, 14 kaynağa dayanan bu yayın çocuklarda EKG'den valvüler pulmoner stenoz'un tayin edilmesini kritik olarak multifaktöryel regresyon metodu ile araştırıp değerlendiren ve geniş vak'a serisine dayanan bir çalışma ürünüdür.

The correlation between 22 ECG parameters and the systolic gradient in valvular pulmonary stenosis (PS) was studied in 126 patients at age >1 (mean 7 SD:4.2) and in 31 infants <1 year (mean 0.43; SD: 0.27). The severity grade of PS was determined by echocardiography.
The correlations of the ECG variables were much lower in patients <1 year and they were insignificant in most variables except R wave amplitude and R/S ratio in V1. On the oker hand, in the group <1 year of age all were significant except R amplitude and R/S ratio in V5. The amplitude of R wave in V1 correlated highest with the systolic gradient and it could be estimated with a standard error of 29 mmHg. Although most CG variables were correlated significantly with the degree of the systolic gradient, except S wave in V1, they did not contribute to the information brought forward by the R amplitude in V1.
The bifactorial regression for the estimation of pulmonary systolic gradient from RV1 and SV1 showed a standard error of 27 mmHg.. The estimates belonging to the 3 severity grades of PS showed concordance in 66%, underestimation in 11% and overestimation in 23%.
In the age group <1 year, however, the discordance was 55%. It is therefore concluded that the severity grade of the valvular PS cannot be estimated from the ECG at age< 1 year in whom severe cases are underestimated and mild cases overestimated due to the physiologic right ventricular hypertrophy.


165- Anahtar kelimeler: Valvüler pulmoner stenoz, Eko-KG, sistolik gradient, hemodinami, EKG, ?1 yaş ve >1yaş