164- Ahunbay G, Onat T: Hayatın ilk 15 Ayında Göğüs Derivasyonlarında Sol Potansiyellerin Seyri: Normal Yenidoğanın izlenmesine dayanan EKG Sonuçları. Türk Kardiyol Dern Arş 21: 301-307, 1993.

Yenidoğandan itibaren 43, bir aylıktan itibaren 49 ve 2 aylıktan itibaren 56 bebekte longitudinal izleme sonuçlarına göre sol kuvvetleri temsilen V5 ve V6'da R amplitüdü başlangıçta hızlı olmak üzere 2° bir polinomiyali izleyrek sütçağında artmaktadır. Soldaki potansiyel artışı standart derivasyonlardan elde edilen ve yaşa bağlı voltaj faktör sabit tutulduğunda da ilk 2 ayda önemlidir. Bu dönemde S amplitüdü de azalmaktadır. Bu nedenle, ilk yılda solda R/S oranı veya R dalgasının R+S toplamına olan oranı çok anlamlı olarak artmaktadır. Diğer taraftan, sağ derivasyonlardaki S amplitüdü de 1 aylıktan sonra artış göstermektedir ki bu horizontal düzeydeki QRS vektörlerine ait son ilmik yönünün yaşla +180° civarında, giderek sağ arkaya yönelmesinin bir ifadesidir. Değişik yaşlarda V5 ve V6'daki R amplitüdü ile V5r ve V1'deki S amplitüdleri arasındaki bağıntılar anlamsızdır. Fakat sağdaki S'ler ve soldaki R amplitüdleri kendi aralarında çok anlamlı olarak bağıntılıdırlar. R amplitüdünün üst sınırı V5'te, yenidoğanda 17 iken 4 aylıktan itibaren 32-34 mm'dir. Buna karşılık V6'da aynı dönemlerde sırasıyla 8 ve 25 m sınırlar çok daha düşüktür.
Yenidoğandan itibaren ilk 2 ayda sağ lehine ilerleyen qR-zamanı daha sonraki aylarda yavaş yavaş sol lehine gelişmektedir. Üst sınır sağ taraf lehine 25 msec olabilmektedir.
Solda rS paterni ile birlikte sağ R ve RS örneği ancak yenidoğanda görülmüştür, 1 aylıklarda nadir olup 2 aylıktan itibaren hiç gözlenmemiştir. Solda Rs ve sağda r/S<S örneği gösteren adult tipi EKG ilk yılda nadirdir. Bu tipe ilk 6 ayda hiç rastlanılmamıştır, 9-12 ayda %4'ün altındadır, 15 aylıklarda oran %12'ye çıkmaktadır.
Sağdan sola ilk q dalgasının belirmesi yenidoğanda V5 ve V6'da %10 civarındadır. Daha sonraki aylarda solda q olmayanların oranı azalmaktadır. Q dalgasının üst sınırı V5'te yenidoğan için 3 mm, 2 aylıkta 5 mm, 15 aylıkta ise 6 mm olmaktadır.
İki tablo, 3 şekil, 18 kaynağa dayanan bu yayında elde edilen sonuçlar aynı kişilerin izlenmesine bağlı olması bakımından orijinal olup ayrı bir değer taşımaktadır.

Follow up of 56 newborns showed that, R amplitudes in V5 and V6 increased during infancy as a 2nd degree polynomial. The increase in left potentials in the first 2 months was significant when the age-dependent voltage factor derived from the standard leads was held constant. There was a synchroneous decrease in the S amplitude which resulted from increasing rightward and posterior orientation of the late QRS vector loop in the horizontal plane. The correlations between amplitudes of left precordial R waves and right precordial S waves in different age groups were not significant, but they showed very high correlations between themselves. The upper normal limit of R in V5 increased from 17 mm in newborns to 32-34 mm after age four months. Corresponding values in V6 were lower, i.e., 8 and 25 mm.
A left precordial rS pattern in newborns was not observed after the 2nd month. Adult type of QRS pattern started to be observed after 9 months in only 4% and at 15 months in 12%. The incidence of left precordial Q-wave was 10% in newborns, and increased later. Upper voltage limit for depth of Q in V5 was 3 mm in newborns, 5 mm at 2 months and 6 mm at 15 months. These data aid in a better delineation of pathologic states in this early phase of life.


164- Anahtar kelimeler: Süt çağında normal EKG seyri, göğüs derivasyonlarında sol potansiyeller, qR-zamanı, Q-dalgası, longitudinal izleme