163- Onat T, Ahunbay G: Süt Çocukluğu Çağında Fizyolojik İnkomplet sağ Dal Bloku ve Seyri: Normal Yenidoğanın izlenmesine dayanan EKG Sonuçları. Türk Kardiyol Dern Arş 21: 242-250, 1993.

Yenidioğan döneminden sonra sağ ventrikül hipertrofisi geri giderken süt çağında inkomplet sağ dal bloku olarak yorumlanabilecek R dalgalarının sıklığı, özelliği ve akibetini öğrenmek amacıyla yenidoğandan itibaren 43, bir aylıktan 49 ve iki aylıktan itibaren 56 normal bebeğin 8 dönemdeki EKG'leri seri halide izlenip değerlendirilmiştir. Sağ göğüs derivasyonlarındaki R dalgaları bunun S dalgasından önce ile sonra gelmesi ve amplitüdlerine göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca, qR-zamanı ile qR/QRS zamanları sağ ve sol göğüs derivasyonalrında mukayeseli olarak değerlendirilmiştir.
Yenidoğanda nadiren görülen R' dalgası 1 aylıktan itibaren sıklaşmakta ve S dalgasından önce gelmektedir. Daha sonra R' amplitüdü küçülerek Rr' örneğime geçmektedir. Bunu S dalgasından sonra gelen r' izlemekte ve nihayet r' daha da küçülerek SS' örneği gelişmektedir. Sağda rSR' ile qRS örneklerine hiç rastlanmamıştır. Aynı dönemde sağda qR'-zamanı gerek absolut olarak, gerekse QRS zamanına oranı ve soldaki aynı değerlere kıyasla uzadığı için R' dalgalarının sağ ventrikül hipertrofisi geri giderken büyüyen iç hacmi tarafından gerilip incelen miyofibrillerin sağda iletimi geciktirmesinden oluştuğu hipotezi ileri sürülmüştür. Fizyolojik inkomplet sağ dal bloku, patolojik şartlarda gelişen R' dalgasının sütçağında geri gitmemesi ve amplitüdünün azalmamasından ayırd edilebilir.
Beş tablo, 6 şekil, 28 kaynağa dayanan 9 sayfalık bu yayında elde edilen sonuçlar aynı kişilerin izlenmesine bağlı olması bakımından orijinal olup ayrı bir değer taşımaktadır.

In order to establish the incidence, characteristics as well as the course of R’waves which can be considered as incomplete right bundle branch block (IRBBB) during the involution of right ventricular hypertrophy, 8 serial ECG’s were evaluated starting from 43 normal newborns, 49 after one month and 56 after two months. The right precordial r’-waves were classified according to their amplitudes and their occurrence before or after the S wave. The duration of qR-interval and its ratio to QRS were evaluated in right and left chest leads.
The incidence of R’-wave, which was very rare in neonates, increased after the first month and occured before the S wave. Thereafter, the amplitude of R’ decreased and changed to Rr’-pattern. This turned into an r’ after the S wave and finally the amplitude of r’ decreased and evolved into SS’-pattern. An rSR’ or qRS-pattern in the right precordial leads were never observed.
Since the absolute and relative duration of qR-interval in the right precordial leads was prolonged as compared to V5-6, it was postulated that R’-waves were caused by the delay in conduction through the right-sided myofibrils which were reduced in diameter due to the involution of right ventricular hypertrophy while being stretched due to the increse of its volume of cavity during growth. The physiologic IRBBB during infancy can be differentiated from the pathologic one by the latter’s stationary character of the amplitude of R’-wave.


163- Anahtar kelimeler: Süt çocukluğu çağında normal EKG seyri, QRS örnekleri, qR-zamanları, sağda R amplitüdü, fizyolojik inkomplet sağ dal bloku