162- Ahunbay G, Onat T: Süt Çocukluğu Çağında Göğüs Derivasyonlarında Sağ Potansiyellerin Seyri. Normal Yenidoğanın izlenmesine dayanan EKG Sonuçları. Türk Kardiyol Dern Arş 21: 233-241, 1993.

Hayatın ilk 15 ayında kısa aralarla 8 dönemde aynı bebeklerin izlenmesine dayanarak normal EKG standartları çıkarmak amacıyla yenidoğandan itibaren 43; 1 aylıktan itibaren 49 ve 2 aylıktan itibaren 56 bebekteki sağ potansiyel göstergeleri olarak V3r ve V1'de R dalgaları ile R/S oranları ve V5 ile V6'daki S dalgalarına ait ortalama, SD ve persentil dağılımları sunulmuş ve bu değişkenler arasındaki bağıntılar incelenmiştir.
V3r veya V1'deki R amplitüdünün ilk 4 aydaki artışı yaşa bağlı genel voltaj artışından ileri gelmektedir. R amplitüdlerinin üst sınırları V3r için ilk 4 ayda 20, sonraki dönemde 18 mm olarak bulunmuştur. V1'de ise bu sınır biraz daha yukarıdadır ve 23 mm olarak kabul edilebilir. Alt sınır V3r için 4 mm, V1 için ise 5 mm'dir. Yaşla S dalgasındaki azalış V6'da V5'den çok daha anlamlıdır.
V3r ve V1 derivasyonundaki R/S oranı ilk 2 ayda hafif arttıktan sonra 4-6 aylıktan itibaren azalmaktadır. Normalin üst sınırı olarak ilk yılda 6'lık bir oran kabul edilmelidir. Diğer taraftan alt sınır oranı 1 aylıktan itibaren V1 ve V3r'de 0.9 olarak kabul edilebilir. Oysa V3r'de üst sınır ilk 2 ayda 12, daha sonra ise 5 ile V1'den daha yukarıdadır. Yaşa göre toplam sağ potansiyel sınırları RV1+SV5 için >35 mm ve RV1 + SV6 için >28 mm'dir. Bunlara ait alt sınırlar birincisi için <10, ikincisi için <8 mm'dir. V3r ve V1'de yenidioğan ve 1 aylıktaki R amplitüdü ilerdeki aylardakilerle bağıntılı bulunmamıştır. Dolayısıyla hayatın ilk ayındaki R amplitüdünden sütçağındaki seyri öngörülemez. Buna karşılık 2 aylıktan itibaren sağdaki R amplitüdü 15 aylığa kadarki ile anlamlı bağıntılıdır ve V1 derivasyonunda V3r'dekinden daha yüksektir. Sunulan kriterlerle hayatın ilk 15 ayında sağ ventrikül hipertrofisinin aşırı olup olmadığı hakkında daha kolay karar verilebilir.
Beş tablo, 4 şekil, 12 kaynağa dayanan 9 sayfalık bu yayında elde edilen sonuçlar aynı kişilerin izlenmesine bağlı olması bakımından orijinal olup ayrı bir değer taşımaktadır.

The standards for amplitude of R waves and R/S ratios in right- and S waves in left precordial leads in the electrocardiogram as well as their interrelationships were studied longitudinally in 56 infants during the first 15 months of life. It was found that the increase in amplitude of R waves during the first 4 months was due to a general increase in voltage.The upper normal limits for R in V3r was 20 mm in the first 4 months and 18 mm thereafter. These limits were somewhat higher and around 23 mm in V1. The 3 percentile limits were 4 mm for V3r and 5 mm for V1. The decrease in S amplitude with increasing age was more significant in V6 as compared to V5.
The R/S ratio in V3r and V1 increased during the first two months and decreased after the age of 4-6 months. A ratio of 6 is the upper limit in V1 and 0.9 the lower limit in V1 and V3r. The upper limits for the sum of the right potentials for RV1 plus SV5 is 35 mm and 28 mm for RV1 plus SV6. The lower limits are 10 and 8 mm, respectively. The amplitudes of R waves in V3r and V1 in the neonates and at one month did not show a significant correlation with the same variables obtained thereafter. Thus, the R wave amplitude in infancy cannot be predicted from the neonate values. On the other hand, there was a significant correlation between values obtained after the age of 2 months and the interrelationship was higher in V1 as compared to V3r. The use of the upper limits presented herein will make easier the decision for pathologic overloading of the right ventricle during infancy.


162- Anahtar kelimeler: Süt çağında normal EKG seyri, sağda R/S oranı, R ve solda R amplitüdü.