156- Onat T, Sağın G: İzole Ventrikül Septum Defektinde, Ekokardiyografik Sol Ventrikül, Sol Atriyum, Asandan Aort ve Defekt Çaplarının Birbirleriyle ve Pulmoner Arter Basıncı ile İlişkileri. Türk Kardiyol Dern Arş 20: 280-289, 1992.

İzole 58 VSD vak'asında renkli Doppler tekniğiyle VSD çapı, sol ventrikül (LVd), sol atrium (LAd) ve assandan aorta (AsAod) genişlikleri, LV-RV farkından hesaplanan sağ ventrikül basıncı (RVP) tayin edilmiştir. Vücut alanı (VA) ağırlıktan hesaplanmıştır. Ayrıca bu değişkenlerden VSD/VA, LV/Ao, LA/VA, LV/VA, Ao/VA gibi değişkenler türetilmiştir. Yukardakilere ilâveten yaşla birlikte 14 değişkenin lineer olarak birbirleriyle bağıntıları incelendikten sonra temel değişkenleri tayin eden faktörler multifaktöryel bir analize tâbi tutulmuştur. Bunlardan VSD çapı, LVd, LAd, AsAo ve RVP gibi temel değişkenlerin bağımlı olduğu faktörlerin ağırlık dengeleri ve bu ilişkileri tayin eden multifaktöryel regresyonlar sunulmuştur.
Buna göre VSD çapı RVP ve LA ile anlamlı olarak doğru orantılı gitmektedir. Vücut alanı ile arasındaki ters orantılı eğilim ile aort çapı ile olan doğru orantılı eğilim anlamlı değildir. Diğer bir deyişle RVP azaldıkça vücut alanı arttıkça defekt küçülmektedir. Ayrıca, defekt çapının büyüklüğü AsAo çapı ile anlamsız olarak aynı yönde değişmektedir. Aynı şekilde RVP'yi en iyi tayin eden faktör VSD çapı veya bunun karesi ile vücut alanı ve sol ventrikül genişliğidir.
LA diametresi; LVd, VSDd ve AsAod ile birlikte gitmektedir. Bunlar bilindiğinde LAd tayininde VA ve RVP önemini kaybetmektedir. LV'ye göre LAd defekt çapıyla daha iyi ilişkiler göstermektedir. AsAod başlıca bir büyüme değişkeni olan VA ile bağıntılıdır. Buna ek olarak LAd bilgisi aynı yönde olumlu bir katkı yapmaktadır. VSDd, RVP ve LVd, AsAod'yı doğrudan tayin eden faktörler değildirler.
Dört tablo, 2 şekil, 17 kaynağı içeren 10 sayfalık bu yayında izole VSD'de Eko-KG bulguları hakkında multifaktöryel analiz sonucu, bunları tayin eden faktörler değerlendirilmiş orijinal katkılar ortaya konmuştur.

Diameters of VSD (VSDd). Left ventricle (LVD),left atrium (Lad) and ascending aorta (AsAod) as well as right ventricular systolic pressure (RVP) which was determined from LV-RV gradient were measured in 58 isolated VSD patients by color flow Doppler, two-dimensional and M-mode echocardiography. Body surface area (BSA) was estimated from weight. In addition to the above variables, quotient parameters such as VSDd/BSA, LVd/Aod, Lad/Aod, Lad/BSA were derived.
Linear interrelationships were calculated between the above mentioned parameters including thir relationship with age. Weighted determinant of the following pure parameters such as VSDd, LVD. Lad, AsAod and RVP were established by multifactorial analysis. According to the results, VSDd was very significantly and positively correlated with RVP and Lad(multiple r: 0.75). Its negative relationship with BSA and positive relationship with AsAod (r:0.20) were not found to be significant.
RVP correlated positively with VSDd, its square, as well as LVd and inversely with BSA(multiple r: 0.73). Lad and AsAod were not primary factors influencing RVP. LAd goes parallel with LVd. VSDd and AsAod (multiple r= 0.79). LAd is a better determinant of VSDd than is LVd. AsAod is mainly related with BSA, i.i., with growth (r=0.79). Ladmakes a small contribution to this estimation (multiple r= 0.79). On the other hand, VSDd, RVP and LVd are not primary factors influencing AsAod.


156- Anahtar kelimeler: Ekokardiyografi, ventrikül septum defektinin çapı, sol atriyum, sol ventrikül, asandan aorta, vücut alanı