154- Onat T, Batmaz G: İzole Ventrikül Septum Defektinde Doğal Seyrin Göstergesi Olarak Kardiyotorasik Oran. Türk Kardiyol Dern Arş 20: 233-237, 1992.

İzole VSD'de kardiyotorasik oran (KTO) aynı kişilerde devamlı olarak azalmaktadır. Bu azalış yaşın logaritması ile ikinci dereceden bir ilişki göstermektedir. aradaki ters bağıntı çok anlamlıdır. şöyle ki, VSD'de kalp büyüklüğündeki varyasyonun %33'ünü sadece yaş faktörü tayin etmektedir, KTO yüzdesinin küçülmesi 2 yaşından önce yılda %24 oranındayken, 2 yaşından sonra yılda %0.39'dur. KTO'daki bu anlamlı küçülüş sol-sağ şantın azaldığının bir belirtisi olup bütün hemodinamik sınıflarda gözlenmiştir.
İki tablo, 4 şekil, 11 kaynağı içeren 5 sayfalık bu yayında sunulan KTO'a ait regresyon eğrileri VSD'li bir hastada şantın ne deredecede azalmakta olduğunu ve daha ne kadarının beklendiğini göstermesi açısından operasyon endikasyonunda faydalı, basit bir metod olmaktadır.

The Cardiothoracic ratio (CTR) in patients with isolated VSD decreases with increasing age. This inverse relationship with age is of a second degree polynomial and goes best with logarithm of age, and is statistically very significant. 33% of the total variation CTR in VSD is explained only by the age factor. The decrease of CTR before age 2 is 2.4% per year, while it decreases to 0.39% per year after age 2. This significant decrease in CTR is an index of the decrease in CTR left to right shunt, and was observed in all hemodynamic classes. The presented regression equations of CTR with age give insight to the expected decrease of CTR as well as to the degree of left to right shunt, thereby serving as a practical method in the indication for surgical closure.

154- Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: VSD, prognoz, sınıflandırma, hemodinami, longitudinal izleme, röntgen: kardiotorasik oran