151- Ahunbay G, Onat T, Sarıoğlu A. Batmaz G: İzole Ventrikül Septum Defektinde Klinik Bulguların Ekokardiyografik Bulgularla İlişkileri. Türk Kardiyol Dern Arş. 20: 172-178, 1992.

120 izole VSD vak'asında ekokardiyografik ve klinik bulgular değerlendirilmiş ve aralarındaki bağıntı incelenmiştir. Sonuçlara göre VSD tipi en sık perimembranöz (% 76) sonra subarteryel ve muskülerdir. Eko-KG'de VSD çapı ile sol ventrikül büyüklüğü arasında iyi ilişki mevcuttur. 3.°'den pulmoner hipertansiyon (PH) ancak büyük defektlerle birlikte gitmektedir. Küçük defektlerde PH yoktur. Kardiyotorasik oran (KTO) ile VSD büyüklüğü arasındaki ilişki iyidir (r= 0.56; n= 113), bu açıdan KTO'nin güvenirliği %83, hassasiyeti %62'dir. KTO ile sol ventrikül büyüklüğü arasında çok iyi bir ilişki vardır: KTO'nın hassasiyeti %66, güvenirliği %81'dir.KTO'nın VSD çapı ve sol ventrikül büyükülüğü ile birlikte olan ilişkisi en iyisidir (r= 0.72; n= 67). Defekti ve sol ventrikülü büyük olanlarda bu, % 85 bir hassasiyet ile, defekti ve sol ventrikülü küçük olanlarda ise %93 güvenirlikle öngörülebilir. Sol-sağ şantın miktarı açısından Eko-KG'dekine göre kliniğin hassasiyeti %76 ve güvenirliği %73'tür. Pulmoner hipertansiyon açısından EKG'deki sağ ventrikül hipertrofisinin hassasiyeti %100, güvenirliği % 84'tür.
Sekiz tablo, 3 şekil, 18 kaynak içeren 7 sayfalık bu korelasyon etüdünde VSD'nin kliniği hakkında ekokardiyografine hassasiyeti ve güvenirliği geniş materyelde değerlendirilmiştir.

120 patients with isolated VSD, most with perimembraneous defects (76%) then subaortic and muscular defects. There was a good correlation between the size of the LV and the size of the defect. Pulmonary hypertension of third degree occurred in large defects alone and did not accompany small defects. The correlation between size of the VSD and cardiothoracic ratio (CTR) was very significant (r: 0.56, N 113). CTR showed a specificity of 83% and sensitivity of 62% with respect to size of the defect.
The correlation between CTR and echocardiographic size of the LV was also very high. CTR showed a sensitivity of 66% and a specificity of 81% with the size of the LV. Considered multifactorially the CTR correlated best with both size of the defect and of the LV (r:0.72). CTR showed a sensitivity of 85% for patients with large defects as well as large LV and a specificity of 93% in patients with small defects and normal LV. The quantity of echocardiographic left-to-right shunt disclosed a sensitivity of 76% and specificity of 73% with the clinical estimate of it. The pattern of right VH in the ECG showed a sensitivity of 100% and a specificity of 84% in the setting of echo-c.g. estimated qresence of pulmonary hypertension.
It was concluded that, in view of its high sensitivity and specificity rates. The presented clinical hemodynamic classification in isolated VSD was adequate to justify its practical use.


151- Anahtar kelimeler: Ventrikül septum defekti, ekokardiyografi, klinik sınıflama, EKG, toraks grafisi.