150- Ahunbay G, Sağın G, Onat T, Sarıoğlu A: Ventrikül Septum Defekti Çapının Yaş ve Büyüme ile İlişkisi. Türk Kardiyol Dern Arş. 19: 439-441, 1991.

İzole VSD'de büyüyen kalple birlikte defektin yaşla artıp artmadığı konusunu incelemek amacıyla 84 hastada, ekokardiyografik olarak saptanan VSD çapının yaşla ve vücut alanı ile ilişkileri incelenmiştir.
Bulgulara göre VSD çapı yaşla anlamsız olarak minimal azalmaktadır (r= 0.134; N= 84; p< 0.10). Buna karşılık yaşla vücut alanı çok anlamlı olarak arttığı için (r= 0.98) VSD çapı vücut alanına göre anlamlı olarak nisbeten küçülmektedir (r= 0.415; N= 83; p< 0.001).
İki şekil, 17 kaynak içeren 3 sayfalık yayında defekt çapının yaşla ilişkisi ilk olarak geniş materyelde sunulmuştur. Daha sonraki çalışmalarda (--> 211,212,214) bu konuya aynı kişilerdeki izleme sonuçları ile ayrıntılı katkılar sunulmuştur.

In order to answer the question as to whether the defect grows together with the growth of heart or not, relationship of the echocardiographic diameter of VSD to age and body surface area was studied in 84 patients.
The diameter of the VSD decreased insignificantly with age (r:-0.134; N 84; p>0.10). On the other hand, as the body surface area increased significantly with age (r: 0.98), VSD diameter decreased very significantly in relation to BSA (r: 0.415, p<0.001).


150- Anahtar kelimeler: Ekokardiyografi, vücut alanı, VSD çapı, aort çapı, pulmoner çap, sol atrium büyüklüğü, sol ventrikül büyüklüğü.