127- Onat T: Non-Post-Streptokoksik Artritler ile Akut Romatizmal Ateşteki ASO Değerlerinin Karşılaştırılması. VI. Ulusal Romatoloji Kongresi: Serbest Bildiri Özet Kitabı , Sayfa 38-39, İst-1988

Bu çalışmada Cerrahpaşa Çocuk Kliniğinde 26 Ailevî Akdeniz Ateşi, 76 Schönlein-Henoch, 70 Juvenil Romatoid Artrit ve 2 yılda poliklinik hastalarındaki ASO titrasyon değerleri, 162 ARA vak'asındakilerle karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre değişik ASO düzeylerinin yanlış pozitifliği çok yüksek ve ARA'tekinden farksız bulunduğu için ASO pozitifliğinin ARA tanısı ve ayırıcı tanısında faydalı olmadığı, hatta işi sadece karıştırarak yanlış pozitif sonuçlara yol açtığı vurgulanmaktadır.
127- Anahtar kelimeler: ASO değerleri, Ailevî Akdeniz Ateşi, Schönlein-Henoch hastalığı, juvenil romatoid artrit, akut romatizmal ateş, tonsillit.