123- Onat T: Akut Romatizmal Ateş Bulgularının Değerlendirilmesi. Türk Pediatri Kurumu Kitap No.: 30; 26. Türk Pediatri Kongresi: Pediatrik Kardiyoloji. Ada ofset ve Tekno grafik. Sayfa:1-3; İstanbul-1988.

Akut romatizmal ateşin klinik bulguları 20 yıllık Cerrahpaşa Çocuk Kliniğindeki araştırmalardan elde edilen bilgiler ışığında kritik bir süzgeçten geçirilmiştir. Major belirtilerin kaçının birlikte olduğu ve bunların yüzdeleri hakkında verilen tablo göstermiştir ki pratik olarak kardit, artrit veya kore %79 oranında tek major bulgudur. Bu nedenle özellikle klinik tanıda bulguların önem derecesini ve yanılma payının az olmasını sağlayacak bulgular üstünde durulmuş ve Modifiye Jones kriterleri hakkında yeni öneriler getirilmiştir. Buna göre kardit açısından teşhisin mitral yetersizliği veya aort yetersizliğine dayandırılması gerektiğine ve özellikle izole miyokardit ve perikarditin istisna olduğuna işaret edilmiştir. İzole poliartritlerde, PR uzaması ve eski ARA hikâyesi yoksa, ARA gibi profilaksi uygulanması halinde residif beklenmemesi koşulu önerilmiştir. Tanı için ASO'nun ancak negatif yönde, yani teşhisi rededen mahiyette değerlendirilmesi, ve pozitif ASO ve boğaz kültürünü tanıyı destekleyen bir bulgu olarak kullanılmaması üstünde durulmuştur.
Geniş materyele dayanan ve teşhis kriterlerinin iyi değerlendirmesi sonucu yanılma payını azaltan öneriler getirmektedir.
123- Anahtar kelimeler: Akut romatizmal ateş, Jones kriterleri, değişik artritlerde ASO değerlerinin dağılımı, klinik bulgular.