111- Onat T: Metacarpal Length and its Relationship to Socio-Economic Level in Regard to Somatic Developmental Variables in 11-Year-Old Girls XVII. International Congress of Pediatrics. 1: 145, 1983 (Abstracts of Free Papers, Manila).

Metakarp kemiğinin büyümesinin genel büyüme, kemik yaşı ve seksüel gelişme ile ilişkilerini incelemek maksadıyla 11 yaşındaki 203 kızda metakarp uzunluğunun (MCL) boy, ağırlık, kemik yaşı ve sekonder seks karakterleriyle (SSK) bağıntıları lineer ve multifaktöryel olarak incelenmiştir. Basit ilişkilere göre MCL en iyi boyla (r= 0.80), sonra ağırlıkla (r= 0.71) ve sırasıyla kemik yaşı (r= 0.67) ve SSK (r= 0.46) ile bağıntılı gitmektedir. Multifaktöryel analize göre MCL'de en önemli etken boydur ve bu MCL'deki varyasyonun %64.7'sini izah etmektedir. Buna ağırlık değişkeni eklendiğinde R2 anlamlı olarak fakat ancak % 66.9'a artmaktadır. Boy bilindiğinde MCL'yi tayinde kemik yaşı bir katkı getirmemektedir. MCL ile boy arasındaki yakın ilişki alt-orta sosyo-ekonomik düzeyde üst düzeye göre daha yüksek bir bağıntı göstermiştir.
Bu yayın metakarp uzunluğunun en iyi boyla gittiğini gösteren ve diğer büyüme ve gelişme değişkenlerinin etkinliğini ölçen bir araştırmanın özetidir. Geniş kapsamlı yayın açısından araştırmalar bittikten sonra 1997'de yayınlanmıştır.
111- Anahtar kelimeler: Metakarp uzunluğu, sosyo-ekonomik düzey, multifaktöryel analiz: boy, ağırlık, kemik yaşı, sekonder seks karakterleri.